Πληροφορίες DELF-DALF

Τελευταία ενημέρωση : Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 08:31

Τα διπλώματα DELF-DALF χωρίζονται σε DELF PrimDELF Junior και DELF/DALF Tout public, τα οποία έχουν την ίδια εγκυρότητα και διεθνή αναγνώριση. Η διάφορα τους έγκειται στα διαφορετικά θέματα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με το εξεταζόμενο κοινό:

Τα έξι ανεξάρτητα επίπεδα των διπλωμάτων DELF-DALF αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ ).

  Débutant Elémentaire Intermédiaire Avancé Autonome Maîtrise
 DELF Prim  A1.1 A1  A2
 
 DELF Junior  A1 B1.1 B1 B2  

 DELF-DALF Tout public

 DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2

Το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι το μόνο επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Κύπρο, καταρτισμένο από το CIEP (Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών), δημόσιο ίδρυμα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει τα διπλώματα DELF και DALF, τα οποία πιστοποιούν επίσημα τη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις DELF και DALF διοργανώνονται κάθε χρόνο τον Μάιο-Ιούνιο.
Τα διπλώματα DELF και DALF αποτελούν πλεονέκτημα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία του κατόχου τους. Για παρακολούθηση ανώτατων σπουδών στη Γαλλία απαιτείται το επίπεδο Β2.
Οι μαθητές του Γαλλικού Ινστιτούτου έχουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις DELF και DALF από όλη την Κύπρο!