Plateforme des examens  

 

1. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

1.1. Εγγραφές

Οι εγγραφές πρέπει να γίνονται στην πλατφόρμα εξετάσεων τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα. Οι εγγραφές θα ισχύουν μόνο αν τα εξέταστρα καταβάλλονται πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μετά την τελευταία ημερομηνία εγγραφής, θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση στα τέλη εγγραφής ύψους 25%.

Οι εγγραφές πρέπει να συμπληρώνονται με λατινικούς χαρακτήρες.

Το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχεί με το ονοματεπώνυμο όπως αυτό αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο (σε ισχύ) που ο υποψήφιος προσκομίζει στις εξετάσεις

Υποψήφιοι κάτοχοι διπλής εθνικότητας πρέπει να δηλώνουν την ίδια εθνικότητα σε κάθε εξέταση. Για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να δηλώνονται δύο εθνικότητες. Ελλιπείς εγγραφές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Τα τέλη εγγραφής δεν επιστρέφονται εκτός σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Ένα ιατρικό πιστοποιητικό θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο 6 μέρες μετά την εξέταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το 25%, ποσό που αφορά τα έξοδα διαχείρισης, δεν επιστρέφεται. Η επιστροφή του ποσού θα γίνεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Le nom sous lequel le candidat est inscrit devra impérativement correspondre au nom figurant sur la pièce d’identité, en cours de validité, présentée au moment des épreuves.

 

1.2. Εγγραφές υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σωματική, αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται κατά τη στιγμή της εγγραφής. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία εξετάσεων ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι ανάγκες του υποψηφίου. Εάν αυτή η αναπηρία δεν αναφερθεί έγκαιρα, το εξεταστικό κέντρο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί τον υποψήφιο στις πιο κατάλληλες συνθήκες.

1.3. Επαλήθευση ατομικών στοιχείων

Μόλις η ατομική πρόσκληση είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση στο λογαριασμό κάθε υποψηφίου, ο υποψήφιος υποχρεούται να επιβεβαιώσει τα προσωπικά του στοιχεία και να ενημερώσει αμέσως σχετικά για τυχόν λάθη. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται καθ’όλη τη διαδικασία της εξέτασης. Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για κάθε αλλαγή που ζητηθεί μετα την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει τις ημερομηνίες των εξετάσεων στις οποίες θα παρακαθίσει.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες που αναφέρονται στην πρόσκληση στις εξετάσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αλλάξουν. Η ώρα της προφορικής εξέτασης μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

3. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

3.1. Ακύρωση εγγραφής

Ακυρώση εγγραφής μπορεί να γίνει μόνο εάν ζητηθεί γραπτώς. Τα εξέταστρα επιστρέφονται εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή πριν τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών. Εάν η ακύρωση ζητήθεί μετά το τέλος της προθεσμίας εγγραφών, χάνει κάθε δικαίωμα επιστροφής των εξέταστρων.

 

3.2. Αργοπορία ή Απουσία

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

Οι αργοπορημένοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί στην αίθουσα. Εάν ένας υποψηφίος δεν παρουσιαστεί στην εξέταση ή παραστεί μόνο σε ένα μέρος της, θεωρείται ότι έχει αποτύχει στην εξέταση και δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία επιστροφή των εξέταστρων.

Σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης, ατυχήματος κτλ., ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει ιατρικό πιστοποιητικό το αργότερο 6 μέρες μετά την εξέταση. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου θα επιστρέψει τα εξέταστρα αφού εξετάσει το αίτημα. Σε όλες τις περιπτώσεις, το 25%, ποσό που αφορά τα έξοδα διαχείρισης, δεν επιστρέφεται.

 

 

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

4.1. Ταυτοποίηση στοιχείων

Οι υποψήφιοι που θα παρουσιαστούν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις χωρίς ταυτότητα με φωτογραφία ή διαβατήριο  δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σ’αυτές. Το ονοματεπώνυμο στο Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο θα πρέπει να αντιστοιχεί με αυτό  που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή.

 

4.2. Γραπτές εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις πρέπει να συμπληρώνονται με στυλό. Απαντήσεις με μολύβι ή πρόχειρες σημειώσεις στο ειδικό χαρτί δεν θα λαμβάνονται υπόψην για βαθμολόγηση. Όποιοδήποτε προσωπικό έγγραφο ( σημειώσεις, λεξικό κτλ.) απαγορεύεται. Η χρήση μονόγλωσσου λεξικού επιτρέπεται μόνο στην προφορική εξέταση του DALF C1 και σε όλη την εξέταση του DALF C2. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτόματα την ακύρωση της εξέτασης.

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

 

5.1 Αποδοχή αποτελεσμάτων

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων είναι τελεσίδικες και δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι υποψήφιοι δε μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση γραπτού, εκτός αν έχει γίνει λάθος στο υλικό ή αν υπήρξε κάποια ανωμαλία κατά την εξέταση.

 

5.2 Αποδοχή αποτελεσμάτων

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων είναι τελεσίδικες και δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι υποψήφιοι δε μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση γραπτού, εκτός αν έχει γίνει λάθος στο υλικό ή αν υπήρξε κάποια ανωμαλία κατά την εξέταση.

 

5.3 Επίδειξη γραπτού

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν να δουν το γραπτό τους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ζητώντας ραντεβού από την υπηρεσία εξετάσεων. Μόνο οι υποψήφιοι μπορούν να το δουν. Οι ανήλικοι μπορούν να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους.

 

5.4. Παραλαβή διπλωμάτων

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου ενημερώνει τους υποψηφίους όταν τα επίσημα διπλώματα θα είναι διαθέσιμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν να τα παραλάβουν έχοντας το Δελτίου ταυτότητας τους.

 

6. Εγγραφή σε εξέταση που έχει ήδη επιτύχει ο υποψήφιος

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακαθίσει ξανά στις εξετάσεις διπλώματος που έχει ήδη αποκτήσει πρέπει να υποβάλει επίσημη γραπτή αίτηση στην υπηρεσία εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου πριν το τέλος της  περιόδου εγγραφών. Θα αναφέρει στην επιστολή του ότι παραιτείται οικειοθελώς του δικαιώματος κατοχής του διπλώματος και θα επισυνάπτει το πρωτότυπο για να καταστραφεί.

 

Η συμμετοχή ενός υποψηφίου σε μία εξέταση που οργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

προϋποθέτει την αποδοχή της παρούσας διαδικασίας εγγραφής.

 

 

 Οι εγγραφές για την εξεταστική  DELF-DALF Junior και  Tout Public Μάιος 2023 είναι ανοικτές από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι τις 19 Μαρτίου.

 Οι εγγραφές για την εξεταστική DELF Prim Μάιος 2023 είναι ανοικτές από τις 23 Iανουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Οι εγγραφές θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας εξετάσεων.

 

Τα DELF και DALF είναι επίσημα διπλώματα τα οποία εκδίδονται από το υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα και ισχύουν εφόρου ζωής,

Πιστοποιούν τέσσερις γλωσσικές ικανότητες:  κατανόηση ακουστικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου είναι το μόνο διαπιστευμένο εξεταστικό κέντρο,  από την France Éducation international, του επίσημου φορέα του Υπουργείου παιδείας της Γαλλίας, στην Κύπρο.

 

Journée DELF 2023

French version - γαλλική έκδοση

 5ème édition de Journée DELF IFC

samedi 21 janvier 2023

 Journée DELF 2023 la bonne

Cette année, pour célébrer dignement la signature de la convention DELF scolaire à Chypre, nous avons l’honneur d’accueillir parmi nous le directeur général adjoint de France Education international avec la responsable du Bureau des diplômes de FEI.

 

Περισσότερα...

Αποτελέσματα εξετάσεων DELF - DALF Ιουνίου 2020

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DELF - DALF Ιουνίου 2020 έχουν ανακοινωθεί. Τα ατομικά δελτία θα σταλούν ηλεκτρονικά προσεχώς.

Αποτελέσματα Tout Public Limassol

Αποτελέσματα Tout Public Nicosie

Αποτελέσματα Tout Public Nicosie 2

Αποτελέσματα Junior Limassol

Αποτελέσματα Junior Nicosie

Αποτελέσματα Junior Nicosie 2

Les épreuves des diplômes DELF et DALF évoluent

French version - γαλλική έκδοση

Dans l’optique de répondre toujours mieux aux normes européennes relatives aux certifications en langues, le Centre international d’études pédagogiques a mené une analyse des épreuves du diplôme d’études en langue française (DELF) et du diplôme approfondi de langue française (DALF) et a pris la décision d’en modifier certains formats.

Pour plus d'informations, merci de consulter la lettre du CIEP.

Ressources pour la préparation du DELF DALF

French version - γαλλική έκδοση

Bibliographie-sitographie  qui recense les livres d’éditeurs français d’entraînement au DELF DALF et des sites internet qui proposent des exemples d’épreuves de production orale et écrite, de calibrage, de sujets ainsi que des sites proposant des activités pour s'entraîner. Les ouvrages sont classés du plus récent au plus ancien. (mis à jour en octobre 2018)

inventaire linguistique des contenus cles des niveau du CECRL - Catalogue numérique (nécessite Flash Player)

Υποκατηγορίες

Institut français de Chypre